Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HAIREXTENSIONS NATACHA

1. Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling en aanbieding van en transactie tussen HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA, gevestigd te 3650 Lanklaar, Dilsen-Stokkem en met ondernemingsnummer 0650.555.541 (hierna "HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA") en haar medecontractant (hierna de "Klant").

2. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA behoudt zich het recht voor huidige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

3. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden, leidt in geen geval tot de nietigheid van het geheel ervan.

4. De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit huidige algemene voorwaarden en/of zijn overeenkomst met HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA.

2. Verbintenissen in hoofde van HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA

1. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd, voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap.

2. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA licht de Klant in over de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico's die ermee gepaard gaan.

3. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA bezorgt de Klant na bevestiging van zijn afspraak per e-mail telkens een verzorgingsadvies met aanbevelingen in verband met de geboekte behandeling en/of de gekochte/te gebruiken producten (het "Verzorgingsadvies"). Zo raadt HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA aan om de producten van WELLA ELEMENTS te gebruiken, gezien deze geen siliconen en parabenen bevatten.

4. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA zal de Klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk informeren over de financiële gevolgen van een eventuele wijziging of aanvulling van de behandeling.

5. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA zal aan de Klant aangeven welke persoonlijke gegevens en informatie zij nodig heeft teneinde de behandeling naar behoren te kunnen uitvoeren. Deze persoonlijke gegevens zullen steeds strikt vertrouwelijk en aldus in overeenstemming met de geldende privacywetgeving door HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA worden verwerkt.

3. Verplichtingen van de Klant

1. De Klant bezorgt HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA voor de eerste behandeling alle persoonlijke gegevens en informatie waarvan HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA vooraf heeft aangegeven of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat ze noodzakelijk zijn teneinde de behandeling zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

2. Indien de Klant specifieke wensen heeft, dient deze HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA hiervan vooraf op de hoogte te brengen. De meerprijs die hiermee gepaard zou gaan is voor rekening van de Klant.

3. De Klant dient in het salon steeds behoorlijk gedrag te vertonen. Indien de Klant ondanks meerdere waarschuwingen ongepast gedrag blijft vertonen, heeft HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA het recht om de Klant per direct en onherroepelijk de toegang tot het salon en de dienstverlening van HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA te ontzeggen, onverminderd het recht van HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

4. Betaling

1. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten in het salon, op haar website en op haar Facebook-pagina.

2. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De Klant dient de behandeling en de aankoop van producten contant te betalen. Indien de Klant dit per overschrijving of via een erkende vorm van elektronisch betalen wenst te voldoen, dient HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA de integrale som op het moment van de afspraak reeds op haar bankrekening te hebben ontvangen.

5. Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling, heeft HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde bedrag en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het onbetaalde bedrag met een minimum van 40,- EUR en dit telkens onverminderd het recht van HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA om een hogere vergoeding te eisen i.g.v. een hoger geleden schade.

6. Alle door HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA geleverde producten blijven eigendom van HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA tot het moment van integrale betaling van alle vorderingen op de Klant.

 7. Cadeaubonnen aangekocht bij HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA blijven 1 jaar geldig na aankoop.

5. Annuleringsvoorwaarden

1. De Klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 48 uren voorafgaand aan de afspraak.

2. Indien de Klant de afspraak niet 48 uren voorafgaandelijk heeft geannuleerd, is HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA gerechtigd om het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling aan de Klant aan te rekenen.

3. Indien de Klant meer dan 15 minuten laattijdig op zijn afspraak arriveert, is HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA gerechtigd om de afspraak te annuleren, onverminderd haar recht om het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling aan de Klant aan te rekenen.

 4. Indien de klant tijdig annuleert (meer dan 48 uren voorafgaand) blijven de betaalde voorschotten geldig voor een nieuwe afspraak op een andere dag/tijdstip binnen een jaar en voor een zelfde behandeling. Verplaatsen kan eenmalig. Indien je meer dan 1 keer de afspraak verplaatst dien je opnieuw een voorschot te betalen.
Reeds betaalde voorschotten voor een bestelling worden nooit terugbetaald of kunnen niet omgeruild worden. 

6. Allergische reacties

1. De Klant mag tot 24 uren voorafgaand aan de afspraak een kosteloze allergietest bij HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA laten uitvoeren.

2. Indien de Klant na behandeling door of het gebruik van producten van HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA, een allergische reactie zou vertonen, dient deze onmiddellijk een arts te raadplegen. Een allergische reactie kan m.n. bestaan in jeuk, roodheid, zwelling, haaruitval (in geval van haarextensions), etc.

3. Alle schade en kosten die met een gebeurlijke allergische reactie gepaard gaan, waaronder de medische kosten en de kosten om de extensions terug te verwijderen, vallen integraal ten laste van de klant.

7. Garantie

1. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA garandeert dat de door haar geleverde en gebruikte producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en een redelijk te verwachten gebruikstermijn.

2. De garantie op de producten is de garantie zoals deze geleverd wordt door de fabrikanten, producenten of leveranciers van de producten.

3. Specifiek voor de door HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA aangebrachte hairextensions, kent HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA een garantie van twee weken toe voor het geval er een substantieel deel (minstens 1/5e van de aangebrachte extensions) is uitgevallen. In voorkomend geval zal HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA de uitgevallen extensions kosteloos terugplaatsen. Dit is niet geldig op extensions die de klant zelf meeneemt.

4. De in het voormelde lid gemelde garantie vervalt indien:

- de Klant andere dan door HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA aanbevolen producten (m.n. de producten van WELLA ELEMENTS) heeft gebruikt;

- de Klant het Verzorgingsadvies niet heeft nageleefd;

- de Klant heeft gezwommen in chloor en/of zeewater;

- de Klant de hairextensions chemisch heeft behandeld;

- de hairextensions door een derde werden behandeld;

- de haaruitval te wijten is aan een allergische reactie. In voorkomend geval zal HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA de hairextensions verwijderen NA de klant naar een dokter is geweest en de zwelling vermindert is, er zal niet in een restitutie worden voorzien.

5. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA biedt de Klant 7 dagen garantie op de behandeling van wimperextensions.

6. De in het voormelde lid gemelde garantie vervalt indien:

- de Klant andere dan door HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA aanbevolen producten heeft gebruikt;

- de Klant het Verzorgingsadvies niet heeft nageleefd;

- de wimperextensions door een derde werden behandeld;

- de Klant de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd;

- de Klant een allergische reactie ervaart. In voorkomend geval zal HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA de wimpers verwijderen NA de Klant naar een dokter is geweest en de zwelling vermindert is, er zal niet in een restitutie worden voorzien.

8. Exoneratie

1. Indien de Klant het Verzorgingsadvies niet heeft nageleefd, is HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar noch aan de hairextensions, wimpers of wenkbrauwen. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA is aldus niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van hairextentions die door de Klant verkeerd worden verzorgd en/of te lang in het haar worden gedragen. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA is evenmin aansprakelijk voor de schade ten gevolge van wimperextensions die verkeerd worden verzorgd en/of niet tijdig worden bijgewerkt door HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA.

2. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van haar producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen van derden met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

3. De Klant aanvaardt en erkent dat HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikanten, producenten of leveranciers van de producten of van bestanddelen of onderdelen ervan ten aanzien van HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA kunnen inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen. Indien dergelijke fabrikanten, producenten of leveranciers door welke oorzaak ook, in gebreke blijven te leveren of niet tijdig (genoeg) te leveren, is HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA jegens de Klant niet aansprakelijk.

4. Hairextensions en pruiken kunnen omwille van hygiënische redenen niet worden omgeruild.

5. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA is niet aansprakelijk voor de risico's die gepaard gaan met het hergebruiken van hairextensions zoals m.n. het verlies van haren, het korter worden van de haren en een gebrekkige stevigheid.

6. Van zodra een derde behandelingen heeft aangebracht aan de door HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA geplaatste hair- en/of wimperextensions, is HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA niet langer aansprakelijk voor eventuele schade.

7. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA is niet aansprakelijk voor immateriële, indirecte of gevolgschade.

8. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA is niet aansprakelijk voor eender welke schade die het gevolg is van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, allergieën, medicijngebruik, professionele of recreatieve tijdsbesteding, of andere informatie waarvan HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA vooraf heeft aangegeven of waarvan de Klant redelijkerwijs behoorde te weten dat ze noodzakelijk is teneinde de behandeling zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

9. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van allergische reacties.

10. HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken die de Klant meebrengt naar het salon.

9. Klachtenafhandeling

1. De Klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren.

2. Indien blijkt dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA) deze gebreken onmiddellijk en minstens binnen de 14 dagen na ontdekking schriftelijk en duidelijk onderbouwd te melden aan HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA.

3. Aangepaste, beschadigde of verwerkte Producten worden onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald.

4. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn en deze tijdig kenbaar werd gemaakt, zal HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA in een vervangend product dan wel een herstellende behandeling voorzien, dit evenwel onder voorbehoud van hetgeen in de artikelen 6 t.e.m. 8 is uiteengezet.

5. Wordt binnen de termijn van 14 dagen na levering van de producten dan wel de behandeling, geen klacht door de Klant aan HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA gericht, dan vervallen alle aanspraken jegens HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

1. De overeenkomst tussen de Klant en HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

2. Enkel de gerechten van het arrondissement Limburg zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van huidige algemene voorwaarden en de dienstverlening in hoofde van HAIR & LASH EXTENSIONS NATACHA.