Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Hair & Lash extensions Natacha en de cliënt.

2. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Hair & Lash extensions Natacha melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Hair & lash extensions Natacha het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aankomt, mag Hair & Lash extensions Natacha de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
Hair & Lash extensions Natacha moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 
*Uitzondering bij overmacht, dit omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3. Betaling

Alle prijzen zijn zichtbaar in de praktijk, op deze website en op Facebook. Ook wordt deze meegestuurd met de e-mail tijdens het maken van een afspraak. 
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling contant te doen. Indien dit via overschrijving voldaan wenst te worden, moet dit vóór de afspraak gebeuren en op de dag van behandeling op mijn rekening te staan. 

4. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Hair & Lash extensions Natacha vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Hair & Lash extensions Natacha aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Hair & Lash extensions Natacha neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.

Hair & Lash extensions behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hair & Lash extensions Natacha zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

5. Geheimhouding

Hair & Lash extensions Natacha is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hair & Lash extensions Natacha verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

6. Aansprakelijkheid

Mijn verzorgingsadvies dat telkens per mail verzonden wordt bij het maken van een afspraak, behoort tot mijn algemene voorwaarden. Indien dit advies niet wordt nageleefd is Hair & Lash extensions Natacha niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar noch aan de hairextensions, wimpers of wenkbrauwen. 
Hair & Lash extensions Natacha kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade (lichamelijk of materieel) als gevolg van plaatsing van hairextensions of wimperextensions.
Hair & Lash extensions Natacha is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het eigen haar, de wimpers of de hairextensions vanaf het moment dat derde uw hairextensions/wimperextensions heeft behandeld.
Het chemisch behandelen (permanenten en/of kleuren) van het haar is geheel op eigen verantwoording en risico. 
Hair & Lash extensions Natacha is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Hair & lash extensions Natacha is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
Hairextensions kunnen schadelijk zijn als de hairextensions verkeerd worden verzorgd en/of te lang in het haar worden gedragen. Wimperextensions kunnen schadelijk zijn als ze verkeerd worden verzorgd en/of niet tijdig worden bijgewerkt Hair & Lash extensions Natacha is hiervoor niet aansprakelijk.
Hair & Lash extensions Natacha is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon. 

Allergische reactie
Hoe merk je dat je allergisch gereageerd hebt? 
- Overgevoeligheid
- Jeuk
- Roodheid
- Zwelling
- Haaruitval (bij hairextensions)
U mag 24u op voorhand (of eerder) een allergietest bij ons laten uitvoeren, hiervoor wordt geen vergoeding gevraagd. Indien u dit niet laat doen stellen wij ons niet aansprakelijk mocht u een allergische reactie krijgen tijdens of na de behandeling. Bij een allergische reactie dient u ook steeds een dokter te raadplegen!


7. Garantie

Hairextensions

Hair & Lash extensions Natacha geeft geen garantie op hun haar. Omdat de kans bestaat dat sommige haarstrengen minder aankunnen dan de ander. De fabriek werft haar van verschillende mensen, alle haarproducten bestaan dus uit verzameld haar. Ook is het erg lastig te bepalen hoe en op welke manier het haar verzorgd werd. De meeste klachten komen door een verkeerd gebruik van verzorgings- en of kleuringsproducten. Echter wanneer er problemen zijn met het uitvallen van de extensions (meer dan 20%).

 Hair & Lash extensions Natacha geeft de cliënt 2 weken uitval-garantie, dit geldt alleen op de uitgevallen hairextensions, Deze worden binnen de 14 dagen teruggeplaatst.
Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt op de hoogte is gebracht door Hair & Lash extensions Natacha over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
- De cliënt andere producten dan door Hair & Lash extensions Natacha geadviseerd heeft gebruikt. Wij adviseren de producten van Wella Elements aan, deze is zonder siliconen en parabenen.
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
- De cliënt heeft gezwommen in chloor en/of zeewater.
- De cliënt de hairextensions chemisch heeft behandeld. 
- De cliënt de hairextensions heeft laten onderhouden door een andere styliste.
- De cliënt een allergische reactie ervaart. Indien de cliënt een allergische reactie ervaart dient zij een dokter te raadplegen. Aangezien dit een natuurlijke reactie is van ons lichaam valt dit volledig buiten de garantie. De kosten om de hairextensions te laten verwijderen zijn dan ook volledig voor de cliënt zelf. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

Onze hairextensions en pruik(en)(stukken) kunnen niet omgeruild worden of geretourneerd omwille van hygiënische redenen.

Rebond service

Het omzetten is op eigen risico. Houd er rekening mee dat er door het verwerken en borstelen een deel haren verloren kan gaan!
Ook worden ze ongeveer 1 á 2cm korter. De haren worden niet gewassen of verzorgt. 
Doordat het rebonden met de hand gebeurd (en niet met een machine zoals bij nieuwe hairextensions) kan het zijn dat deze niet even goed blijven zitten in het haar. Er kunnen dus haren uit de hairextensions vallen. Hair & Lash extensions Natacha is hiervoor niet aansprakelijk, aangezien dit op eigen risico is.

Wimperextensions

Hair & Lash extensions Natacha geeft de cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandeling (wimperextensions).
Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere wimperstyliste.
- De cliënt andere producten dan door Hair & Lash extensions Natacha geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.
- De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions niet heeft opgevolgd.
-  De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.
- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
- De cliënt door andere oorzaken van slechte retentie wimperextensions uitvallen.
- De cliënt een allergische reactie ervaart. Indien de cliënt een allergische reactie ervaart zullen de wimperextensions zo snel als mogelijk kosteloos worden verwijderd. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

8. Beschadiging en diefstal

Hair & Lash extensions Natacha heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Hair & Lash extensions Natacha meldt diefstal altijd bij de politie. 

9. Levertijd

Tenzij schriftelijk een ander leveringstermijn is overeengekomen, wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk verzonden. Een geringe overschrijding van de leveringstermijn rechtvaardigt geen ontbinding en/of recht op schadevergoeding. 

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Hair & Lash extensions Natacha aan de cliënt geleverde producten blijven eigendom van Hair & Lash extensions Natacha tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen op de cliënt van krachtens deze algemene voorwaarden geleverde producten met inbegrip van rente en kosten. 

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Hair & Lash extensions Natacha.
Hair & Lash extensions Natacha moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien Hair & Lash extensions Natacha en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

Hair & Lash extensions Natacha is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Hairextensions. Mijn leveranciers garanderen dat alle hairextensions van 100% human hair uit India en Rusland zijn. Er wordt geen synthetisch haar verwerkt in de hairextensions.

Klachten over de kwaliteit van de hairextensions dienen binnen 14 dagen na plaatsing schriftelijk te worden gemeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Hair & Lash extensions Natacha terzake van enig gebrek. Hairextensions die chemisch behandeld zijn of waarvoor niet de aanbevolen producten gebruikt worden komen niet in aanmerking voor klachtbehandeling. 

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Hair & Lash extensions het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
Bij Hair & Lash extensions wordt gewerkt volgens de hygiëne regels.
Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels. 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Hair & Lash extensions Natacha en de cliënt is het Belgische recht van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Hair & Lash extensions Natacha en ze zijn ook in het salon beschikbaar.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Alle internet-, marktetingteksten en concepten op deze site zijn eigendom van Hair & Lash extensions Natacha. Het is niet toegestaan deze zonder schriftelijke voorwaarden voorafgaande toestemming te kopieren dan wel gedeeltelijk te kopieren.
Wij verzoeken met klem zelf eigen internet- en marketingteksten te schrijven en geen zinnen of zinsneden van deze website te gebruiken of te kopieren op andere internet sites.
Alle foto's op deze site zijn eigendom van Hair & Lash extensions Natacha. Het is niet toegestaan deze zonder schriftelijke voorafgaande toestemming te kopieren en/of te printen.